POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

V případě uplatnění nároku musí pojištěný postupovat dle následujícího postupu. Nedodržení tohoto postupu může vyústit v odmítnutí nebo krácení pojistného plnění. Pojištěný musí podat pravdivé vysvětlení události a dodat všechny dokumenty potřebné pro určení, zda se jedná o poruchu, na niž se pojištění vztahuje.

 1. Pokud dojde k poruše, musí pojištěný neprodleně nahlásit škodu telefonicky na asistenční linku
  Carlife Garance (pondělí až pátek od 8.00h do 17.00h):
  +420 284 022 397
 2. Pojištěnému bude sdělena informace, jak dále postupovat. Pokud není závada na vozidle zřejmá, je potřeba přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem zjištění závady.
 3. Povolena je pouze demontáž poškozených dílů z důvodů diagnostiky poruchy, popřípadě z důvodů nafocení poškození daného dílu.
 4. Pokud pojištěný provede opravu poruchy před konečným rozhodnutím správce, činí tak pojištěný na jeho vlastní finanční riziko.

Pojištěný své vozidlo bez schválení neopravuje!

Oprava před schválením je podnětem pro zamítnutí.

 1. V případě, že porucha není pojištěním krytá, náklady na odborné posouzení ponese pojištěný.
 2. O schválení opravy bude pojištěný písemně informován, až poté je možné zahájit opravu vozidla. Po opravě vozidla je podmínkou pro vyplacení schváleného pojistného plnění doložení faktury za opravu vozidla a fotografie poškozeného dílu a také nového dílu/ dílů namontovaných na vozidle.
 3. U oprávněných nároků na plnění bude pojistné plnění vyplaceno do 15 dnů od vydání rozhodnutí za předpokladu, že správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.
 4. V případě, že máte jakékoliv dotazy, připomínky, důvody prodlení nebo jiné záležitosti související s procesem likvidace, kontaktujte, prosím, asistenční linku Carlife Garance v pracovní době od pondělí do pátku.
 5. Detailnější informace o uplatnění nároku na pojistné plnění jsou součástí příslušného pojistného programu.
© Carlife Všechny práva vyhrazena