VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

PRO POJIŠTĚNÍ MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH PORUCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (VPP)

Úvodní ustanovení

Toto soukromé pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně občanský zákoník, zákon o pojišťovnictví a tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“). Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1 – Všeobecné ustanovení

 1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého a nepředvídaného vzniku vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla (dále jen „pojištěné vozidlo“), způsobené selháním součástky uvedené v příslušném pojistném programu, která má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a pro obnovení funkčnosti vyžaduje opravu či výměnu (dále jen „pojistná událost“).
 2. Pojistitel je Acasta European Insurance Company Limited, PO Box 1338, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar (registrační číslo 96218), zapsán 05.03.2015 do rejstříku zahraničních pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven, které poskytují přeshraniční služby v České republice vedeném Českou národní bankou. Pojistitel je autorizován a podléhá regulaci Gibraltar Financial Services Commission.
 3. Správcem je DEFEND FINANCE s.r.o., IČ: 634 78 498, se sídlem Holešovská 166, 763 16 Fryšták, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20646.
 4. Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události nastalé na území České republiky, pokud není v pojistném programu stanoveno jinak.

Článek 2 – Pojistná smlouva, Rozsah pojištění

 1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:
  1. podepsaná pojistná smlouva, která je zároveň pojistkou
  2. tyto VPP
  3. Pojistný program
 2. Rozsah pojištění se řídí příslušným pojistným programem.
 3. Pojistný program zahrnuje:
  1. definice požadavků, kterým musí vozidlo vyhovět, aby bylo pojistitelné podle příslušného pojistného programu;
  2. seznam součástek, jejichž selhání může vést ke vzniku nároku na pojistné plnění (dále jen „kryté součástky“);
  3. ostatní podmínky a výluky vztahující se ke konkrétním krytým součástkám nebo ke konkrétnímu pojistnému programu;
  4. limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost, limit celkového pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby nebo maximální počet pojistných událostí za pojistnou dobu;

Článek 3 - Počátek, doba a zánik pojištění

 1. Toto pojištění se uzavírá na dobu určitou.
 2. Pojistná doba může začít v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy nebo v 00:00 hodin prvního dne následujícího po dni zániku záruky výrobce, podle toho, jak je stanoveno v příslušném pojistném programu.
 3. Závazek pojistitele poskytnout pojistné plnění vzniká okamžikem počátku doby pojištění a končí ve 24.00 posledního dne pojistné doby.
 4. Zánik pojištění:
  1. Pojištění zanikne nejpozději ve 24.00 dne uvedeného v pojistné smlouvě jako Konec pojištění.
  2. Pojištění zanikne automaticky okamžikem dosažení maximálního počtu kilometrů dohodnutého v pojistné smlouvě.
  3. Pojištění zanikne automaticky dnem kdy dojde ke změně vlastníka Vozidla.
 5. Pojištění může zaniknout i jinak, pokud tak stanoví občanský zákoník nebo příslušný pojistný program.

Článek 4 - Výluky z pojištění

 1. Pojištění se nevztahuje na:
  1. jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti s opravou poruchy provedenou před schválením nebo bez schválení správcem.
  2. poruchy, pokud byla vada (vady) zjevná v době platnosti záruky výrobce, bez ohledu na to, kdy k této poruše došlo.
  3. poruchy, které byly podle posudku autorizovaného opravce způsobeny nedbalou údržbou, nevhodným užíváním pojištěného vozidla nebo jeho úpravou pro účely jiné, než k jakým bylo vyrobeno a určeno výrobcem.
  4. poruchy vzniklé v důsledku nesprávných nebo nedostatečných oprav či úprav pojištěného vozidla, provedených neautorizovaným opravcem po uzavření pojistné smlouvy.
  5. poruchy vzniklé selháním součástek, které byly výrobcem staženy z trhu, obzvláště pokud tak učinil v důsledku jejich výrobních či montážních vad.
  6. nástavby, doplňky nebo jiná zařízení, která nebyla dodána výrobcem, včetně škod vzniklých v důsledku selhání těchto zařízení.
  7. poruchy vzniklé v důsledku použití nesprávného nebo kontaminovaného paliva, včetně nákladů spojených s čistěním palivových nádrží, potrubí, filtrů a čerpadel.
  8. poruchy způsobené vědomým jednáním pojištěného nebo jiných pověřených uživatelů nebo jiné osoby jednající po dohodě s kteroukoliv z těchto osob.
  9. poruchy, kdy je zjištěno, že došlo k manipulaci s tachometrem, k jeho odpojení nebo jiné úpravě.
  10. jakékoliv škody na nekrytých součástkách vzniklé v důsledku selhání krytých součástek a škody na krytých součástkách způsobené selháním nekrytých součástek.
  11. ztráty a náklady spojené s jakoukoliv poruchou, které nejsou výslovně uvedeny v těchto VPP nebo příslušném pojistném programu, například ztrátu možnosti užívat vozidlo, sankce za prodlení či zadržení nebo ztráty v souvislosti se zárukou plnění nebo zárukou efektivnosti.
  12. poruchy, za něž je možné nárokovat plnění na základě jakéhokoli jiného pojištění, záruky nebo záruky výrobce.
  13. poruchy způsobené trvalým vlivem provozu, včetně ztráty nebo nedostatku maziv nebo chladicí kapaliny,
  14. náklady související s položkami nebo jinými součástkami, které podléhají běžné údržbě či pravidelné opravě nebo výměně, mezi něž patří mimo jiné vzduchové filtry; pomocné řemeny; baterie; kapota; odjištění/spouštění a závěsy zavazadlového prostoru a poklopu palivové nádrže; třecí materiál mechanických brzd (včetně předních/zadních brzdových destiček, předních/zadních brzdových čelistí nebo jakýchkoliv zařízení mechanického/třecího brzdění instalovaných interně nebo externě); brzdné potrubí; obložení spojky a centrální lamela spojky; elektrické svorkovnice, zásuvky a pojistky; všechny hadice, spony hadice, trubky a spoje; kryt rozdělovače a rameno rotoru; výfukový systém; palivové filtry; lanka ruční brzdy; HT vedení; žárovky včetně xenonových jednotek a samonastavitelných jednotek; olejové filtry a těsnění, trubky a hadice pro posilovač řízení a rozvody paliv; pylové/pachové filtry; zátky olejové vany; lanka/kabely posuvné střechy; pneumatiky a lišty stěračů, a dále náklady na odstranění netěsností a úniků oleje, vzduchu, vody a pohonných hmot.
  15. náklady související s anténami; karoserií; těsněními čelního skla/oken/dveří; elektrickým vedením a elektroinstalačních trubkami pro svazky kabelů; upínacími a upevňovacími díly; maticemi/šrouby/čepy/sponami a pružinami (jiné než pružiny závěsu); skly; interiérovým/exteriérovým lemováním/olištováním; lakem; karoserií; pomocným rámem a příčníky; jednotlivými nebo skupinovými žárovkami; koly.
  16. náklady související s audio/video a jinými elektronickými zařízeními umístěnými ve vozidle, mezi něž patří mimo jiné rádio/kazetový přehrávač, video přehrávač/rekordér; LCD obrazovky; ovládací panely médií; zásuvka pro připojení; 12V zdroj; CD/DVD přehrávač spolu se sluchátky a dálkovým ovládáním; měnič s dálkovým ovládáním; satelitní navigační systém a disky/nosiče.
  17. poruchy přímo či nepřímo způsobené nebo vzniklé v důsledku války, invaze, činu cizího nepřítele, válečné akce (ať byla vyhlášena válka či nikoliv), občanské války, vzpoury, revoluce, povstání nebo vojenské či uchvácené moci, výtržnosti, občanských nepokojů, stávky, výluky, zabavení nebo zadržení celními nebo jinými úřady či orgány, úmyslného poškození nebo vandalismu.
  18. poruchy přímo či nepřímo způsobené:
   1. ionizujícím zářením nebo radioaktivní kontaminací z jaderného paliva nebo jaderným odpadem ze spalování jaderného paliva;
   2. radioaktivní toxickou výbušninou nebo jinou nebezpečnou vlastností jakéhokoli výbušného jaderného agregátu nebo jeho nukleární součástky.
 2. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
  1. dopravní nehody nebo poškození způsobené odtažením pojištěného vozidla;
  2. přepravy pojištěného vozidla nebo jiné okolnosti, při níž nebylo vozidlo v držení pojištěného;
  3. jakýchkoli vad, které byly zjevné v okamžiku, kdy pojištěný vozidlo převzal;
  4. přehřátí, zamrznutí nebo použití nesprávného paliva / kapalin;
  5. koroze nebo postupného snižování výkonu úměrné stáří a počtu ujetých kilometrů pojištěného vozidla, včetně:
   1. postupné ztráty komprese motoru, vyžadující opravu ventilů nebo pístních kroužků;
   2. postupného nárůstu spotřeby oleje pro běžný provoz;
  6. zatížení pojištěného vozidla nad hodnotu povolenou výrobcem;
  7. použití pojištěného vozidla pro jakoukoliv z následujících činností:
   1. pronájem (půjčování vozidla s výjimkou pronájmu leasingovými společnostmi);
   2. taxislužba nebo přeprava cestujících za úplatu;
   3. výstavy nebo propagační účely;
   4. autoškola nebo výuka řidičů;
   5. vozidla s právem přednosti v jízdě (policejní, záchranná a jiná pohotovostní vozidla).
  8. h. použití pojištěného vozidla k takové akci, při které dochází k dosahování nejvyšší rychlosti, překonání překážek a nebo k výcviku pro tyto akce. Tímto se rozumí zejména závody jakéhokoliv druhu, soutěže s rychlostní vložkou, jakož i přípravné jízdy pro tyto akce.
 3. Pojistný program může stanovit další příčiny poruchy, na něž se pojištění nevztahuje.

Článek 5 - Pojistné

 1. Pojistné je jednorázové a platí se za celou pojistnou dobu. Výše pojistného je dohodnuta v pojistné smlouvě.
 2. Pojistné je splatné při uzavření pojistné smlouvy.

Článek 6 - Pojistné plnění

 1. V případě, že nastane pojistná událost, ze které vzniká nárok na pojistné plnění, je pojištěný povinen postupovat podle pokynů pro uplatnění nároku na pojistné plnění.
 2. Byla-li krytá součástka poškozena, má pojištěný nárok na pojistné plnění ve výši nákladů na opravu této součástky v okamžiku před poruchou.
 3. Byla-li krytá součástka zničena, má pojištěný nárok na pojistné plnění ve výši ceny nové součástky v okamžiku předcházejícím její zničení a po odpočtu zbytkové ceny součástky.
 4. Pojistitel rovněž poskytne plnění odpovídající obvyklým nákladům práce při opravě vozidla, a to bez jakýchkoli příplatků (např. práce přesčas, použití neobvyklých technologií, rychlejší provedení oprav apod.).
 5. Maximální náklady na součástky a práci, které pojistitel nahradí, jsou:
  1. náklady na práci stanovené na základě časových norem a technologických postupů běžně používaných v České republice (bez zahrnutí diagnostiky); a
  2. hodinová sazba práce dohodnutá mezi pojistitelem a prodejcem, od něhož pojištěný koupil pojištěné vozidlo, pokud je oprava prováděna u prodejce, v opačném případě průměrná hodinová sazba stanovená pojistitelem pro daný region České republiky, kde je oprava prováděna a
  3. standardní maloobchodní ceny součástek v době opravy.
 6. Pojistitel poskytne plnění za oprávněné nároky do výše limitů pojistného plnění uvedených v příslušném pojistném programu. Jakékoli náklady přesahující limit pojistného plnění stanovený v pojistném programu ponese pojištěný.
 7. Částka pojistného plnění k výplatě pojištěnému nezahrnuje DPH, může-li pojištěný nárokovat její zpětnou náhradu.
 8. Pojistitel neposkytne plnění, jestliže:
  1. pojištěný nemůže prokázat, že vozidlo bylo od uzavření pojištění pravidelně servisováno podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka od hodnot doporučených výrobcem je 800 km nebo 4 týdny.
  2. pojištěný při ohlašování pojistné události předloží nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Pokud pojistitel zjistí až po nahlášení škody, že porucha byla způsobena okolnostmi, které nemohly být známy v době uzavírání pojištění z důvodu nepravdivých nebo neúplných odpovědí pojištěného, které měly pro pojištění zásadní význam (pojistitel by při znalosti takové skutečnosti pojistnou smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek), je pojistitel oprávněn výplatu pojistného plnění odmítnout. Tímto odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniká. V případě, že pojistitel již pojistné plnění vyplatil, je pojištěný povinen vyplacené pojistné plnění pojistiteli neprodleně uhradit.
 9. Správce je oprávněn nechat posoudit pojištěné vozidlo a/nebo poruchu odborníkem a/nebo zvolit opravce.
 10. V případě sporu o povinnost pojistitele plnit z pojistné události bude určen soudní znalec, aby vypracoval odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o pojistnou událost, ponese náklady na vypracování odborného posudku pojistitel. Nebude-li se podle odborného posudku jednat o pojistnou událost, ponese náklady na vypracování odborného posudku pojištěný.
 11. Pojištěný je povinen jednat tak, aby pojistitel mohl vůči třetím osobám uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí.
 12. Pojistitel je povinen zahájit šetření pojistné události na základě žádosti Pojistníka, Pojištěného, resp. jakékoliv osoby, která má na pojistném plnění právní zájem.
 13. Šetření je ukončeno písemným sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

Článek 7 - Výklad pojmů

 1. Pro účely pojištění Carlife Garance mají níže uvedené pojmy následující význam:
  1. Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Pojistitelem Pojistnou smlouvu na pojištění Carlife Garance a je povinná platit pojistné.
  2. Pojištěným je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž riziko vzniku poruchy se pojištění Carlife Garance vztahuje.
  3. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku Pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Není-li v Pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyjma platného převodu práv a povinností, je Oprávněnou osobou Pojištěný.
  4. Pojistnou smlouvou je smlouva uzavřená mezi Pojistitelem a Pojistníkem na pojištění Carlife Garance, která se skládá z podepsané pojistné smlouvy, která je zároveň pojistkou, těchto VPP a příslušného Pojistného programu vztahujícího se k příslušnému produktu Carlife Garance, včetně doplňkových podmínek a dodatků k ní připojených, je-li to dohodnuto mezi Pojistitelem a Pojistníkem.
  5. Pojistkou je dokument vydaný zprostředkovatelem jménem Pojistitele jako potvrzení o uzavření Pojistné smlouvy.
  6. Vozidlem je motorové vozidlo specifikované v Pojistné smlouvě, které splňuje všechny podmínky uvedené v Pojistném programu, vztahujícím se k příslušnému produktu Carlife Garance.
  7. Pojistná nebezpečí jsou možné příčiny vzniku Pojistných událostí specifikované v Pojistné smlouvě.
  8. Pojistná doba je dobou, za níž je poskytováno pojistné krytí, která počíná v 00:00 dne počátku pojištění a končí ve 24:00 dne konce pojištění dle Pojistné smlouvy. Je-li v textu pojistného programu uvedena Doba pojištění, rozumí se tím Pojistná doba.
  9. Pojistné období je časové období dohodnuté v Pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
  10. Limit pojistného plnění je maximální souhrnná výše pojistných plnění splatných na základě Pojistné smlouvy na pojištění Carlife Garance.
  11. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá a neočekávaná událost, způsobená Pojistným nebezpečím, která má za následek nefunkčnost Vozidla vyžadující opravu nebo výměnu součástky kryté pojištěním, k jejímuž vzniku dojde v Pojistné době a s níž je spojeno právo požadovat plnění z pojištění Carlife Garance. Nahodilá a neočekávaná událost není taková, která vznikla v důsledku úmyslného jednání Pojistníka, Pojištěného, Oprávněné osoby, osob blízkých nebo jiných osob na podnět těchto osob.

Článek 8 - Osobní údaje

 1. Osobní údaje pojistníka/pojištěného jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
 2. Osobní údaje pojistníka/pojištěného budou shromažďovány správcem pouze s jejich vědomím a souhlasem. Správce bude shromažďovat pouze ty osobní údaje, které mu pojistník/pojištěný sdělí v procesu sjednání a při plnění povinností vyplývajících z pojištění.
 3. Správce bude nakládat s osobními údaji výlučně za účelem plnění závazků vyplývajících z pojištění. Správce může použít osobní údaje za účelem nabídky nových výrobků a služeb. Pojistník/pojištěný může kdykoliv informovat správce, že si nepřeje být z tohoto důvodu kontaktován a v takovém případě správce vymaže osobní údaje z databází užívaných pro marketingové účely.
 4. Poskytnutí osobních údajů je ve všech případech dobrovolné, ačkoliv v případě citlivých údajů je uzavřena dohoda v oblasti hlášení pojistných událostí v takovém rozsahu, aby mohla být pojistná událost řádně vyšetřena a tak, aby mohlo být na základě výsledku šetření poskytnuto pojistné plnění.
 5. V případě, že má pojistník/pojištěný zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, může kontaktovat správce na adrese data@defend.cz.
 6. Pojistník/pojištěný může kontaktovat správce s žádostí o opravu osobních údajů. Pokud pojistník/pojištěný zjistí nebo se domnívá, že správce nakládá s údaji v rozporu s účelem jejich zpracování, může se obrátit na správce se žádostí o vysvětlení nebo se žádostí o odstranění vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů).
 7. Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat osobně nebo prostřednictvím svých partnerů. Ve všech případech bude správce usilovat o splnění všech povinností, které vyplývají pro správce a zpracovatele osobních údajů ze zákona č.101/2000 Sb. a zavazuje se chránit klienty před zneužitím údajů a narušením soukromí nebo osobního života.

Článek 9 – Dotazy a stížnosti

 1. Jakékoliv stížnosti nebo žádosti o informace týkající se pojištění mohou být adresovány správci písemně, emailem nebo poštou jeho pražské kanceláři:

  DEFEND FINANCE s.r.o.
  Roztylská 1860/1, 148 00 Praha - Chodov
  Tel.: +420 233 103 111
  Email: carlife@defend.cz
 2. DEFEND FINANCE s.r.o. je dozorována Českou národní bankou a je zapsána v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí pod číslem 067517PA, 067518PM a 067519SLPU.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto pojištění se řídí českým právním řádem a jakýkoliv spor podléhá rozhodnutí příslušného soudu České republiky.
 2. Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 01.02.2017.
Verze: VPPAAACZ-0217
© Carlife Všechny práva vyhrazena