Pojištění Carlife Garance

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ

MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH PORUCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (VPP)

Úvodní ustanovení

Toto soukromé pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně občanský zákoník, zákon o pojišťovnictví a tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“). Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1 – Všeobecné ustanovení

 1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého a nepředvídaného vzniku vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla (dále jen „pojištěné vozidlo“), způsobené selháním součástky uvedené v příslušném pojistném programu, která má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a pro obnovení funkčnosti vyžaduje opravu či výměnu (dále jen „pojistná událost“).
 2. Pojistitel je Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett’s Ramp, GX11 1AA, Gibraltar (registrační číslo 96218), zapsaný dne 05.03.2015 v registru zahraničních pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven nabízejících přeshraniční služby vedeném Českou národní bankou. Pojistitel je autorizovaný a regulovaný Gibraltar Financial Services Commission.
 3. Správcem je DEFEND INSURANCE s.r.o., IČ: 63478498, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 288987.
 4. Pojištění se vztahuje pouze na pojistné události nastalé na území České republiky, pokud není v pojistném programu stanoveno jinak.

Článek 2 – Pojistná smlouva, Rozsah pojištění

 1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:
  1. podepsaná pojistná smlouva, která je zároveň pojistkou
  2. tyto VPP
  3. Pojistný program
 2. Rozsah pojištění se řídí příslušným pojistným programem.
 3. Pojistný program zahrnuje:
  1. definice požadavků, kterým musí vozidlo vyhovět, aby bylo pojistitelné podle příslušného pojistného programu;
  2. seznam součástek, jejichž selhání může vést ke vzniku nároku na pojistné plnění (dále jen „kryté součástky“);
  3. ostatní podmínky a výluky vztahující se ke konkrétním krytým součástkám nebo ke konkrétnímu pojistnému programu;
  4. limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost, limit celkového pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby nebo maximální počet pojistných událostí za pojistnou dobu;

Článek 3 - Počátek, doba a zánik pojištění

 1. Toto pojištění se uzavírá na dobu určitou.
 2. Pojistná doba může začít v 00:00 hodin prvního dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy nebo v 00:00 hodin prvního dne následujícího po dni zániku záruky výrobce, podle toho, jak je stanoveno v příslušném pojistném programu.
 3. Závazek pojistitele poskytnout pojistné plnění vzniká okamžikem počátku doby pojištění a končí ve 24.00 posledního dne pojistné doby.
 4. Zánik pojištění:
  1. Pojištění zanikne nejpozději ve 24.00 dne uvedeného v pojistné smlouvě jako Konec pojištění.
  2. Pojištění zanikne automaticky okamžikem dosažení maximálního počtu kilometrů dohodnutého v pojistné smlouvě.
  3. Pojištění zanikne automaticky dnem kdy dojde ke změně vlastníka Vozidla.
 5. Pojištění může zaniknout i jinak, pokud tak stanoví občanský zákoník nebo příslušný pojistný program.

Článek 4 - Výluky z pojištění

 1. Pojištění se nevztahuje na:
  1. jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti s opravou poruchy provedenou před schválením nebo bez schválení správcem.
  2. poruchy, pokud byla vada (vady) zjevná v době platnosti záruky výrobce, bez ohledu na to, kdy k této poruše došlo.
  3. poruchy, které byly podle posudku autorizovaného opravce způsobeny nedbalou údržbou, nevhodným užíváním pojištěného vozidla nebo jeho úpravou pro účely jiné, než k jakým bylo vyrobeno a určeno výrobcem.
  4. poruchy vzniklé v důsledku nesprávných nebo nedostatečných oprav či úprav pojištěného vozidla, provedených neautorizovaným opravcem po uzavření pojistné smlouvy.
  5. poruchy vzniklé selháním součástek, které byly výrobcem staženy z trhu, obzvláště pokud tak učinil v důsledku jejich výrobních či montážních vad.
  6. nástavby, doplňky nebo jiná zařízení, která nebyla dodána výrobcem, včetně škod vzniklých v důsledku selhání těchto zařízení.
  7. poruchy vzniklé v důsledku použití nesprávného nebo kontaminovaného paliva, včetně nákladů spojených s čistěním palivových nádrží, potrubí, filtrů a čerpadel.
  8. poruchy způsobené vědomým jednáním pojištěného nebo jiných pověřených uživatelů nebo jiné osoby jednající po dohodě s kteroukoliv z těchto osob.
  9. poruchy, kdy je zjištěno, že došlo k manipulaci s tachometrem, k jeho odpojení nebo jiné úpravě.
  10. jakékoliv škody na nekrytých součástkách vzniklé v důsledku selhání krytých součástek a škody na krytých součástkách způsobené selháním nekrytých součástek.
  11. ztráty a náklady spojené s jakoukoliv poruchou, které nejsou výslovně uvedeny v těchto VPP nebo příslušném pojistném programu, například ztrátu možnosti užívat vozidlo, sankce za prodlení či zadržení nebo ztráty v souvislosti se zárukou plnění nebo zárukou efektivnosti.
  12. poruchy, za něž je možné nárokovat plnění na základě jakéhokoli jiného pojištění, záruky nebo záruky výrobce.
  13. poruchy způsobené trvalým vlivem provozu, včetně ztráty nebo nedostatku maziv nebo chladicí kapaliny,
  14. náklady související s položkami nebo jinými součástkami, které podléhají běžné údržbě či pravidelné opravě nebo výměně, mezi něž patří mimo jiné vzduchové filtry; pomocné řemeny; baterie; kapota; odjištění/spouštění a závěsy zavazadlového prostoru a poklopu palivové nádrže; třecí materiál mechanických brzd (včetně předních/zadních brzdových destiček, předních/zadních brzdových čelistí nebo jakýchkoliv zařízení mechanického/třecího brzdění instalovaných interně nebo externě); brzdné potrubí; obložení spojky a centrální lamela spojky; dieselové žhavicí spirály/svíčky; elektrické svorkovnice, zásuvky a pojistky; všechny hadice, spony hadice, trubky a spoje; kryt rozdělovače a rameno rotoru; uložení/montáž motoru/závěsů/skříně převodovky/nápravy/poháněcího mechanismu; výfukový systém; palivové filtry; lanka ruční brzdy; HT vedení; žárovky včetně xenonových jednotek a samonastavitelných jednotek; olejové filtry a těsnění, trubky a hadice pro posilovač řízení a rozvody paliv; pylové/pachové filtry, tlumiče a regulátory nárazů; svíčky zapalování; zátky olejové vany; lanka/kabely posuvné střechy; pneumatiky a lišty stěračů, a dále náklady na odstranění netěsností a úniků oleje, vzduchu, vody a pohonných hmot.
  15. náklady související s anténami; karoserií; těsněními čelního skla/oken/dveří; elektrickým vedením a elektroinstalačních trubkami pro svazky kabelů; upínacími a upevňovacími díly; maticemi/šrouby/čepy/sponami a pružinami (jiné než pružiny závěsu); skly; interiérovým/exteriérovým lemováním/olištováním; lakem; karoserií; pomocným rámem a příčníky; jednotlivými nebo skupinovými žárovkami; koly.
  16. náklady související s audio/video a jinými elektronickými zařízeními umístěnými ve vozidle, mezi něž patří mimo jiné rádio/kazetový přehrávač, video přehrávač/rekordér; LCD obrazovky; ovládací panely médií; zásuvka pro připojení; 12V zdroj; CD/DVD přehrávač spolu se sluchátky a dálkovým ovládáním; měnič s dálkovým ovládáním; satelitní navigační systém a disky/nosiče.
  17. poruchy přímo či nepřímo způsobené nebo vzniklé v důsledku války, invaze, činu cizího nepřítele, válečné akce (ať byla vyhlášena válka či nikoliv), občanské války, vzpoury, revoluce, povstání nebo vojenské či uchvácené moci, výtržnosti, občanských nepokojů, stávky, výluky, zabavení nebo zadržení celními nebo jinými úřady či orgány, úmyslného poškození nebo vandalismu.
  18. poruchy přímo či nepřímo způsobené:
   1. ionizujícím zářením nebo radioaktivní kontaminací z jaderného paliva nebo jaderným odpadem ze spalování jaderného paliva;
   2. radioaktivní toxickou výbušninou nebo jinou nebezpečnou vlastností jakéhokoli výbušného jaderného agregátu nebo jeho nukleární součástky.
 2. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
  1. dopravní nehody nebo poškození způsobené odtažením pojištěného vozidla;
  2. přepravy pojištěného vozidla nebo jiné okolnosti, při níž nebylo vozidlo v držení pojištěného;
  3. jakýchkoli vad, které byly zjevné v okamžiku, kdy pojištěný vozidlo převzal;
  4. přehřátí, zamrznutí nebo použití nesprávného paliva / kapalin;
  5. koroze nebo postupného snižování výkonu úměrné stáří a počtu ujetých kilometrů pojištěného vozidla, včetně:
   1. postupné ztráty komprese motoru, vyžadující opravu ventilů nebo pístních kroužků;
   2. postupného nárůstu spotřeby oleje pro běžný provoz;
  6. zatížení pojištěného vozidla nad hodnotu povolenou výrobcem;
  7. použití pojištěného vozidla pro jakoukoliv z následujících činností:
   1. pronájem (půjčování vozidla s výjimkou pronájmu leasingovými společnostmi);
   2. taxislužba nebo přeprava cestujících za úplatu;
   3. výstavy nebo propagační účely;
   4. autoškola nebo výuka řidičů;
   5. vozidla s právem přednosti v jízdě (policejní, záchranná a jiná pohotovostní vozidla).
  8. použití pojištěného vozidla k takové akci, při které dochází k dosahování nejvyšší rychlosti, překonání překážek a nebo k výcviku pro tyto akce. Tímto se rozumí zejména závody jakéhokoliv druhu, soutěže s rychlostní vložkou, jakož i přípravné jízdy pro tyto akce.
 3. Pojistný program může stanovit další příčiny poruchy, na něž se pojištění nevztahuje.

Článek 5 - Pojistné

 1. Pojistné je jednorázové a platí se za celou pojistnou dobu. Výše pojistného je dohodnuta v pojistné smlouvě.
 2. Pojistné je splatné při uzavření pojistné smlouvy.

Článek 6 - Pojistné plnění

 1. V případě, že nastane pojistná událost, ze které vzniká nárok na pojistné plnění, je pojištěný povinen postupovat podle pokynů pro uplatnění nároku na pojistné plnění.
 2. Byla-li krytá součástka poškozena, má pojištěný nárok na pojistné plnění ve výši nákladů na opravu této součástky v okamžiku před poruchou.
 3. Byla-li krytá součástka zničena, má pojištěný nárok na pojistné plnění ve výši ceny nové součástky v okamžiku předcházejícím její zničení a po odpočtu zbytkové ceny součástky.
 4. Pojistitel rovněž poskytne plnění odpovídající obvyklým nákladům práce při opravě vozidla, a to bez jakýchkoli příplatků (např. práce přesčas, použití neobvyklých technologií, rychlejší provedení oprav apod.).
 5. Maximální náklady na součástky a práci, které pojistitel nahradí, jsou:
  1. náklady na práci stanovené na základě časových norem a technologických postupů běžně používaných v České republice (bez zahrnutí diagnostiky); a
  2. hodinová sazba práce dohodnutá mezi pojistitelem a prodejcem, od něhož pojištěný koupil pojištěné vozidlo, pokud je oprava prováděna u prodejce, v opačném případě průměrná hodinová sazba stanovená pojistitelem pro daný region České republiky, kde je oprava prováděna a
  3. standardní maloobchodní ceny součástek v době opravy.
 6. Pojistitel poskytne plnění za oprávněné nároky do výše limitů pojistného plnění uvedených v příslušném pojistném programu. Jakékoli náklady přesahující limit pojistného plnění stanovený v pojistném programu ponese pojištěný.
 7. Částka pojistného plnění k výplatě pojištěnému nezahrnuje DPH, může-li pojištěný nárokovat její zpětnou náhradu.
 8. Pojistitel neposkytne plnění, jestliže:
  1. pojištěný nemůže prokázat, že vozidlo bylo od uzavření pojištění pravidelně servisováno podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka od hodnot doporučených výrobcem je 800 km nebo 4 týdny.
  2. pojištěný při ohlašování pojistné události předloží nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Pokud pojistitel zjistí až po nahlášení škody, že porucha byla způsobena okolnostmi, které nemohly být známy v době uzavírání pojištění z důvodu nepravdivých nebo neúplných odpovědí pojištěného, které měly pro pojištění zásadní význam (pojistitel by při znalosti takové skutečnosti pojistnou smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek), je pojistitel oprávněn výplatu pojistného plnění odmítnout. Tímto odmítnutím pojistného plnění pojištění zaniká. V případě, že pojistitel již pojistné plnění vyplatil, je pojištěný povinen vyplacené pojistné plnění pojistiteli neprodleně uhradit.
 9. Správce je oprávněn nechat posoudit pojištěné vozidlo a/nebo poruchu odborníkem a/nebo zvolit opravce.
 10. V případě sporu o povinnost pojistitele plnit z pojistné události bude určen soudní znalec, aby vypracoval odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o pojistnou událost, ponese náklady na vypracování odborného posudku pojistitel. Nebude-li se podle odborného posudku jednat o pojistnou událost, ponese náklady na vypracování odborného posudku pojištěný.
 11. Pojištěný je povinen jednat tak, aby pojistitel mohl vůči třetím osobám uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí.
 12. Pojistitel je povinen zahájit šetření pojistné události na základě žádosti Pojistníka, Pojištěného, resp. jakékoliv osoby, která má na pojistném plnění právní zájem.
 13. Šetření je ukončeno písemným sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.

Článek 7 - Výklad pojmů

 1. Pro účely pojištění Carlife Garance mají níže uvedené pojmy následující význam:
  1. a. Pojistníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Pojistitelem Pojistnou smlouvu na pojištění Carlife Garance a je povinná platit pojistné.
  2. Pojištěným je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž riziko vzniku poruchy se pojištění Carlife Garance vztahuje.
  3. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku Pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Není-li v Pojistné smlouvě uvedeno jinak, vyjma platného převodu práv a povinností, je Oprávněnou osobou Pojištěný.
  4. Pojistnou smlouvou je smlouva uzavřená mezi Pojistitelem a Pojistníkem na pojištění Carlife Garance, která se skládá z podepsané pojistné smlouvy, která je zároveň pojistkou, těchto VPP a příslušného Pojistného programu vztahujícího se k příslušnému produktu Carlife Garance, včetně doplňkových podmínek a dodatků k ní připojených, je-li to dohodnuto mezi Pojistitelem a Pojistníkem.
  5. Pojistkou je dokument vydaný zprostředkovatelem jménem Pojistitele jako potvrzení o uzavření Pojistné smlouvy.
  6. Vozidlem je motorové vozidlo specifikované v Pojistné smlouvě, které splňuje všechny podmínky uvedené v Pojistném programu, vztahujícím se k příslušnému produktu Carlife Garance.
  7. Pojistná nebezpečí jsou možné příčiny vzniku Pojistných událostí specifikované v Pojistné smlouvě.
  8. Pojistná doba je dobou, za níž je poskytováno pojistné krytí, která počíná v 00:00 dne počátku pojištění a končí ve 24:00 dne konce pojištění dle Pojistné smlouvy. Je-li v textu pojistného programu uvedena Doba pojištění, rozumí se tím Pojistná doba.
  9. Pojistné období je časové období dohodnuté v Pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
  10. Limit pojistného plnění je maximální souhrnná výše pojistných plnění splatných na základě Pojistné smlouvy na pojištění Carlife Garance.
  11. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá a neočekávaná událost, způsobená Pojistným nebezpečím, která má za následek nefunkčnost Vozidla vyžadující opravu nebo výměnu součástky kryté pojištěním, k jejímuž vzniku dojde v Pojistné době a s níž je spojeno právo požadovat plnění z pojištění Carlife Garance. Nahodilá a neočekávaná událost není taková, která vznikla v důsledku úmyslného jednání Pojistníka, Pojištěného, Oprávněné osoby, osob blízkých nebo jiných osob na podnět těchto osob.

Článek 8 - Osobní údaje

 1. Osobní údaje Pojistníka/Pojištěného jsou shromažďovány Správcem a Pojistitelem, kteří jednají jako společní správci osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Veškeré informace o rozsahu shromažďovaných osobních údajů, účelu jejich shromažďování, jak a kým jsou údaje zpracovávány, jak dlouho jsou údaje uchovávány a o právech osob ve vztahu k těmto údajům, jsou uvedeny v dokumentu Informace a sdělení poskytované subjektu údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, který je předáván pojistníkovi při uzavření pojistné smlouvy a který je rovněž k dispozici na adrese www.defendinsurance.eu/cz/data.

Článek 9 – Dotazy a stížnosti

 1. Jakékoliv stížnosti nebo žádosti o informace týkající se pojištění mohou být adresovány správci písemně, emailem nebo poštou jeho pražské kanceláři:

  DEFEND INSURANCE s.r.o.
  Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
  Tel.: +420 233 103 111
  E-mail: info@defendinsurance.eu
 2. DEFEND INSURANCE s.r.o. písemně potvrdí přijetí stížnosti ve lhůtě pěti pracovních dní a bude usilovat o písemné sdělení rozhodnutí o stížnosti ve lhůtě osmi týdnů od jejího doručení.
 3. DEFEND INSURANCE s.r.o. je dozorována Českou národní bankou a je zapsána v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí pod registračními čísly 067517PA, 067518PM a 067519SLPU. V případě, že budete nespokojeni s vyřízením stížnosti nebo v případě, že neobdržíte konečné vyjádření ve lhůtě osmi týdnů od doručení stížnosti, můžete svou stížnost adresovat České národní bance. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže:
  Česká národní banka, Odbor ochrany spotřebitele
  Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika
  Tel: 22 441 4359/2887, Fax: 22 441 2261
  E-mail: spotrebitel@cnb.cz
  Web: www.cnb.cz/en/consumer/consumer_protection/index.html

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto pojištění se řídí českým právním řádem a jakýkoliv spor podléhá rozhodnutí příslušného soudu České republiky.
 2. Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 01.06.2018.

Informace a sdělení poskytované subjektu údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES)

Kdo jsme a proč zpracováváme Vaše údaje?

Jsme společnost, která nabízí neživotní pojištění na základě uzavřených smluv s pojistiteli.
Ve všech případech budeme usilovat o splnění všech povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji a zavazujeme se vás chránit před zneužitím údajů a narušením soukromí nebo osobního života.
V případě, že máte zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o vás zpracovávány, můžete nás kontaktovat na adrese data@defendinsurance.eu.
My a pojistitel jsme společnými správci vašich osobních údajů.
Naše údaje: DEFEND INSURANCE s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, Tel. +420 233 103 111. www.defendinsurance.eu

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v mezích daných příslušnými právními předpisy bez nutnosti zvláštního souhlasu z těchto právních důvodů:

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

  Do této části patří zejména zpracování, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb. Může jít o vaše osobní údaje (zájemce/pojistník), ale i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob (pojištěné osoby, poškození atp.). Bez těchto údajů vám nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto právní předpis v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

 2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich nebo vašich oprávněných zájmů

  Mezi oprávněné zájmy patří např. prevence a odhalování trestné činnosti, šetření škodních událostí a vymáhání práv z uzavřené smlouvy. Z těchto důvodů nahráváme i naše vzájemné telefonní hovory, abychom vždy přesně věděli, o čem jsme spolu mluvili. Hovory můžeme také nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni.
  V případě dokumentů a procesů provádíme analýzy zejména za účelem vývoje nových produktů a zlepšování klientského servisu.

  Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze v souladu s nařízením považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.
  Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete vznést kdykoli námitku. V případě, že vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro marketingové účely nadále zpracovávány. Vznesení námitky ovšem nemá vliv na předchozí zpracování.

  Vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely nebudou dále předávány.

 3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

  Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

  1. plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.)
  2. uchování údajů dle zákonných požadavků aj.

  Jaké údaje zpracováváme?

  Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k nabídce a poskytování našich služeb. Bude se tedy zjednodušeně řečeno jednat o všechny údaje, které jsou ve smlouvách nebo jiných podobných formulářích.
  Někdy budeme vaše údaje spojovat s dalšími informacemi a vytvářet tak údaje nové. To je důležité hlavně pro výplatu pojistného plnění nebo dodržování našich zákonných povinností (např. prevence podvodů). Pokud jste nevznesli námitku se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely, pak můžeme také hodnotit vaše údaje, abychom vám nabízeli skutečně jen to, co pro vás bude zajímavé.
  Může jít o adresní a identifikační údaje (mj. datum narození, identifikující údaj, státní příslušnost, daňové rezidenství), údaje o sjednaných službách a další údaje, které nám sdělíte, nebo zjistíme v průběhu poskytování služeb včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

  Odkud údaje získáváme a co s nimi dále děláme?

  Osobní údaje získáváme výhradně přímo od vás při uzavření a plnění smlouvy.

  Příjemci a zpracovatelé

  Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé (zejm. pojistitel, zajistitel a pojišťovací zprostředkovatelé), a to jak v ČR, tak v zahraničí. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.
  V rámci oprávněného zpracování můžeme osobní údaje předávat i dalším osobám (např. výměna informací za účelem prevence podvodů apod.). Pokud k tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

  Předávání údajů do zahraničí

  Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU, do zemí mimo EU výhradně v případě sídla pojistitele mimo EU. Naši zpracovatelé vždy dodržují minimálně stejný standard zabezpečení vašich údajů jako my samotní.

  Jak s údaji pracujeme?

  Způsob zpracování

  Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

  Automatizované rozhodování a profilování

  Nevyužíváme automatizované rozhodování nebo profilování.

  Jak dlouho máme údaje u sebe?

  Pokud není jinde uvedeno jinak, zpracováváme a uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
  Pro marketingové účely tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

  Jaká jsou Vaše práva?

  Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V případě opakovaného požadavku na informace a kopii zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete:

  • požádat nás nebo i zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, nebo omezení zpracování osobních údajů;
  • máte právo vznést námitku

  O vyřízení vaší žádosti vás vždy bez odkladu informujeme. Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 125, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

  Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s vašimi osobními údaji

  Správci (dle uzavírané smlouvy):

  Acasta European Insurance Company Ltd., 5/5 Crutchett’s Ramp, GX11 1AA Gibraltar
  DEFEND INSURANCE s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, Czech Republic
  Zpracovatelé, kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu a ostatní kategorie příjemců:

  • Pojišťovací zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty příslušného pojistitele
  • Orgány veřejné moci (Česká národní banka, Policie ČR apod.) a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
  • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
  • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
  • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
  • Poskytovatelé servisních služeb (při šetření pojistných událostí a pojistném plnění)
  • Zajistitelé

  Seznam společností, které mohou získat přístup k vašim osobním údajům:

  Acasta Europe Ltd Anglia House, Carrs Road, Cheadle, Cheshire SK8 2LA United Kingdom.
  Casablanca INT, s.r.o., Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, Česká republika
  DEFEND INSURANCE GROUP, s.r.o. Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 11, Česká republika
  ProfiHOSTING s.r.o., Brněnská 412/59, 783 01 Olomouc – Slavonín, Česká republika

Verze: CZB-AAA-VPPG-0618
© Carlife Všechny práva vyhrazena